Đại số Ví dụ

Bước 1
Tìm các trị riêng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Lập công thức để tìm phương trình đặc trưng .
Bước 1.2
Ma trận đơn vị cỡ là ma trận vuông có đường chéo chính gồm các hệ số một và phần còn lại là các hệ số không.
Bước 1.3
Thay các giá trị đã biết vào .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.3.1
Thay bằng .
Bước 1.3.2
Thay bằng .
Bước 1.4
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.4.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.4.1.1
Nhân với mỗi phần tử của ma trận.
Bước 1.4.1.2
Rút gọn từng phần tử trong ma trận.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.4.1.2.1
Nhân với .
Bước 1.4.1.2.2
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.4.1.2.2.1
Nhân với .
Bước 1.4.1.2.2.2
Nhân với .
Bước 1.4.1.2.3
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.4.1.2.3.1
Nhân với .
Bước 1.4.1.2.3.2
Nhân với .
Bước 1.4.1.2.4
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.4.1.2.4.1
Nhân với .
Bước 1.4.1.2.4.2
Nhân với .
Bước 1.4.1.2.5
Nhân với .
Bước 1.4.1.2.6
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.4.1.2.6.1
Nhân với .
Bước 1.4.1.2.6.2
Nhân với .
Bước 1.4.1.2.7
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.4.1.2.7.1
Nhân với .
Bước 1.4.1.2.7.2
Nhân với .
Bước 1.4.1.2.8
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.4.1.2.8.1
Nhân với .
Bước 1.4.1.2.8.2
Nhân với .
Bước 1.4.1.2.9
Nhân với .
Bước 1.4.2
Cộng các phần tử tương ứng với nhau.
Bước 1.4.3
Simplify each element.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.4.3.1
Cộng .
Bước 1.4.3.2
Cộng .
Bước 1.4.3.3
Cộng .
Bước 1.4.3.4
Cộng .
Bước 1.4.3.5
Cộng .
Bước 1.4.3.6
Cộng .
Bước 1.4.3.7
Trừ khỏi .
Bước 1.5
Find the determinant.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.5.1
Choose the row or column with the most elements. If there are no elements choose any row or column. Multiply every element in row by its cofactor and add.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.5.1.1
Consider the corresponding sign chart.
Bước 1.5.1.2
The cofactor is the minor with the sign changed if the indices match a position on the sign chart.
Bước 1.5.1.3
The minor for is the determinant with row and column deleted.
Bước 1.5.1.4
Multiply element by its cofactor.
Bước 1.5.1.5
The minor for is the determinant with row and column deleted.
Bước 1.5.1.6
Multiply element by its cofactor.
Bước 1.5.1.7
The minor for is the determinant with row and column deleted.
Bước 1.5.1.8
Multiply element by its cofactor.
Bước 1.5.1.9
Add the terms together.
Bước 1.5.2
Tính .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.5.2.1
Có thể tìm được định thức của một ma trận bằng công thức .
Bước 1.5.2.2
Rút gọn định thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.5.2.2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.5.2.2.1.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 1.5.2.2.1.2
Nhân với .
Bước 1.5.2.2.1.3
Viết lại bằng tính chất giao hoán của phép nhân.
Bước 1.5.2.2.1.4
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.5.2.2.1.4.1
Nhân với bằng cách cộng các số mũ.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.5.2.2.1.4.1.1
Di chuyển .
Bước 1.5.2.2.1.4.1.2
Nhân với .
Bước 1.5.2.2.1.4.2
Nhân với .
Bước 1.5.2.2.1.4.3
Nhân với .
Bước 1.5.2.2.1.5
Nhân với .
Bước 1.5.2.2.2
Sắp xếp lại .
Bước 1.5.3
Tính .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.5.3.1
Có thể tìm được định thức của một ma trận bằng công thức .
Bước 1.5.3.2
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.5.3.2.1
Nhân với .
Bước 1.5.3.2.2
Nhân với .
Bước 1.5.4
Tính .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.5.4.1
Có thể tìm được định thức của một ma trận bằng công thức .
Bước 1.5.4.2
Rút gọn định thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.5.4.2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.5.4.2.1.1
Nhân với .
Bước 1.5.4.2.1.2
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 1.5.4.2.1.3
Nhân với .
Bước 1.5.4.2.1.4
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.5.4.2.1.4.1
Nhân với .
Bước 1.5.4.2.1.4.2
Nhân với .
Bước 1.5.4.2.2
Trừ khỏi .
Bước 1.5.4.2.3
Sắp xếp lại .
Bước 1.5.5
Rút gọn định thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.5.5.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.5.5.1.1
Khai triển bằng cách nhân mỗi số hạng trong biểu thức thứ nhất với mỗi số hạng trong biểu thức thứ hai.
Bước 1.5.5.1.2
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.5.5.1.2.1
Nhân với .
Bước 1.5.5.1.2.2
Nhân với .
Bước 1.5.5.1.2.3
Nhân với bằng cách cộng các số mũ.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.5.5.1.2.3.1
Di chuyển .
Bước 1.5.5.1.2.3.2
Nhân với .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.5.5.1.2.3.2.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 1.5.5.1.2.3.2.2
Sử dụng quy tắc lũy thừa để kết hợp các số mũ.
Bước 1.5.5.1.2.3.3
Cộng .
Bước 1.5.5.1.2.4
Viết lại bằng tính chất giao hoán của phép nhân.
Bước 1.5.5.1.2.5
Nhân với bằng cách cộng các số mũ.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.5.5.1.2.5.1
Di chuyển .
Bước 1.5.5.1.2.5.2
Nhân với .
Bước 1.5.5.1.2.6
Nhân với .
Bước 1.5.5.1.2.7
Nhân với .
Bước 1.5.5.1.3
Cộng .
Bước 1.5.5.1.4
Cộng .
Bước 1.5.5.1.5
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 1.5.5.1.6
Nhân với .
Bước 1.5.5.1.7
Nhân với .
Bước 1.5.5.1.8
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 1.5.5.1.9
Nhân với .
Bước 1.5.5.2
Kết hợp các số hạng đối nhau trong .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.5.5.2.1
Cộng .
Bước 1.5.5.2.2
Cộng .
Bước 1.5.5.3
Cộng .
Bước 1.5.5.4
Cộng .
Bước 1.5.5.5
Sắp xếp lại .
Bước 1.6
Đặt đa thức đặc trưng bằng để tìm các trị riêng .
Bước 1.7
Giải tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.7.1
Vẽ đồ thị mỗi vế của phương trình. nghiệm là giá trị x của giao điểm.
Bước 2
The eigenvector is equal to the null space of the matrix minus the eigenvalue times the identity matrix where is the null space and is the identity matrix.
Bước 3
Find the eigenvector using the eigenvalue .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Thay các giá trị đã biết vào công thức.
Bước 3.2
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.1.1
Nhân với mỗi phần tử của ma trận.
Bước 3.2.1.2
Rút gọn từng phần tử trong ma trận.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.1.2.1
Nhân với .
Bước 3.2.1.2.2
Nhân với .
Bước 3.2.1.2.3
Nhân với .
Bước 3.2.1.2.4
Nhân với .
Bước 3.2.1.2.5
Nhân với .
Bước 3.2.1.2.6
Nhân với .
Bước 3.2.1.2.7
Nhân với .
Bước 3.2.1.2.8
Nhân với .
Bước 3.2.1.2.9
Nhân với .
Bước 3.2.2
Cộng các phần tử tương ứng với nhau.
Bước 3.2.3
Simplify each element.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.3.1
Trừ khỏi .
Bước 3.2.3.2
Cộng .
Bước 3.2.3.3
Cộng .
Bước 3.2.3.4
Cộng .
Bước 3.2.3.5
Trừ khỏi .
Bước 3.2.3.6
Cộng .
Bước 3.2.3.7
Cộng .
Bước 3.2.3.8
Cộng .
Bước 3.2.3.9
Trừ khỏi .
Bước 3.3
Find the null space when .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.3.1
Write as an augmented matrix for .
Bước 3.3.2
Tìm dạng ma trận hàng bậc thang rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.3.2.1
Multiply each element of by to make the entry at a .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.3.2.1.1
Multiply each element of by to make the entry at a .
Bước 3.3.2.1.2
Rút gọn .
Bước 3.3.2.2
Perform the row operation to make the entry at a .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.3.2.2.1
Perform the row operation to make the entry at a .
Bước 3.3.2.2.2
Rút gọn .
Bước 3.3.2.3
Perform the row operation to make the entry at a .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.3.2.3.1
Perform the row operation to make the entry at a .
Bước 3.3.2.3.2
Rút gọn .
Bước 3.3.2.4
Multiply each element of by to make the entry at a .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.3.2.4.1
Multiply each element of by to make the entry at a .
Bước 3.3.2.4.2
Rút gọn .
Bước 3.3.2.5
Perform the row operation to make the entry at a .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.3.2.5.1
Perform the row operation to make the entry at a .
Bước 3.3.2.5.2
Rút gọn .
Bước 3.3.2.6
Multiply each element of by to make the entry at a .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.3.2.6.1
Multiply each element of by to make the entry at a .
Bước 3.3.2.6.2
Rút gọn .
Bước 3.3.2.7
Perform the row operation to make the entry at a .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.3.2.7.1
Perform the row operation to make the entry at a .
Bước 3.3.2.7.2
Rút gọn .
Bước 3.3.2.8
Perform the row operation to make the entry at a .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.3.2.8.1
Perform the row operation to make the entry at a .
Bước 3.3.2.8.2
Rút gọn .
Bước 3.3.2.9
Perform the row operation to make the entry at a .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.3.2.9.1
Perform the row operation to make the entry at a .
Bước 3.3.2.9.2
Rút gọn .
Bước 3.3.3
Use the result matrix to declare the final solution to the system of equations.
Bước 3.3.4
Write a solution vector by solving in terms of the free variables in each row.
Bước 3.3.5
Write as a solution set.
Bước 4
The eigenspace of is the list of the vector space for each eigenvalue.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.