Đại số Ví dụ

Bước 1
Hoàn thành bình phương cho .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Sử dụng dạng , để tìm các giá trị của , , và .
Bước 1.2
Xét dạng đỉnh của một parabol.
Bước 1.3
Tìm bằng cách sử dụng công thức .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.3.1
Thay các giá trị của vào công thức .
Bước 1.3.2
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.3.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 1.3.2.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.3.2.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 1.3.2.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 1.3.2.2.3
Viết lại biểu thức.
Bước 1.3.2.2.4
Chia cho .
Bước 1.4
Tìm bằng cách sử dụng công thức .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.4.1
Thay các giá trị của , vào công thức .
Bước 1.4.2
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.4.2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.4.2.1.1
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.4.2.1.1.1
Đưa ra ngoài .
Bước 1.4.2.1.1.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.4.2.1.1.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 1.4.2.1.1.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 1.4.2.1.1.2.3
Viết lại biểu thức.
Bước 1.4.2.1.1.2.4
Chia cho .
Bước 1.4.2.1.2
Nhân với .
Bước 1.4.2.2
Trừ khỏi .
Bước 1.5
Thay các giá trị của , vào dạng đỉnh .
Bước 2
Thay cho trong phương trình .
Bước 3
Di chuyển sang vế phải của phương trình bằng cách cộng vào cả hai vế.
Bước 4
Hoàn thành bình phương cho .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Sử dụng dạng , để tìm các giá trị của , , và .
Bước 4.2
Xét dạng đỉnh của một parabol.
Bước 4.3
Tìm bằng cách sử dụng công thức .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.3.1
Thay các giá trị của vào công thức .
Bước 4.3.2
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.3.2.1
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.3.2.1.1
Đưa ra ngoài .
Bước 4.3.2.1.2
Chuyển âm một từ mẫu số của .
Bước 4.3.2.2
Viết lại ở dạng .
Bước 4.3.2.3
Nhân với .
Bước 4.4
Tìm bằng cách sử dụng công thức .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.4.1
Thay các giá trị của , vào công thức .
Bước 4.4.2
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.4.2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.4.2.1.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 4.4.2.1.2
Nhân với .
Bước 4.4.2.1.3
Chia cho .
Bước 4.4.2.1.4
Nhân với .
Bước 4.4.2.2
Cộng .
Bước 4.5
Thay các giá trị của , vào dạng đỉnh .
Bước 5
Thay cho trong phương trình .
Bước 6
Di chuyển sang vế phải của phương trình bằng cách cộng vào cả hai vế.
Bước 7
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 7.1
Cộng .
Bước 7.2
Trừ khỏi .
Bước 8
Đổi dấu mỗi số hạng của phương trình để cho số hạng ở vế phải dương.
Bước 9
Chia mỗi số hạng cho để làm cho vế phải bằng một.
Bước 10
Rút gọn từng số hạng trong phương trình để đặt vế phải bằng . Dạng chính tắc của hình elip hoặc hyperbol yêu cầu phía vế phải của phương trình bằng .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.