Đại số Ví dụ

Tìm đường parabol đi qua (1,0) với đỉnh (0,1)
,
Bước 1
Phương trình tổng quát của một parabol với đỉnh . Trong trường hợp này, chúng ta có là đỉnh là một điểm trên parabol. Để tìm , thay hai điểm trong .
Bước 2
Sử dụng để giải tìm , .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Viết lại phương trình ở dạng .
Bước 2.2
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Trừ khỏi .
Bước 2.2.2
Một mũ bất kỳ số nào là một.
Bước 2.2.3
Nhân với .
Bước 2.3
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Bước 3
Sử dụng , phương trình parabol tổng quát với đỉnh .
Bước 4
Giải để tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 4.2
Nhân với .
Bước 4.3
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 4.4
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.4.1
Trừ khỏi .
Bước 4.4.2
Viết lại ở dạng .
Bước 5
Dạng chính tắc và dạng đỉnh như sau.
Dạng chính tắc:
Dạng đỉnh:
Bước 6
Rút gọn dạng chính tắc.
Dạng chính tắc:
Dạng đỉnh:
Bước 7
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.