Đại số Ví dụ

Bước 1
Rút gọn vế trái .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Để viết ở dạng một phân số với mẫu số chung, hãy nhân với .
Bước 1.2
Để viết ở dạng một phân số với mẫu số chung, hãy nhân với .
Bước 1.3
Viết mỗi biểu thức với mẫu số chung là , bằng cách nhân từng biểu thức với một thừa số thích hợp của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.3.1
Nhân với .
Bước 1.3.2
Nhân với .
Bước 1.3.3
Nhân với .
Bước 1.3.4
Nhân với .
Bước 1.4
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 1.5
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.5.1
Viết lại ở dạng .
Bước 1.5.2
Khai triển bằng cách sử dụng Phương pháp FOIL.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.5.2.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 1.5.2.2
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 1.5.2.3
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 1.5.3
Rút gọn và kết hợp các số hạng đồng dạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.5.3.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.5.3.1.1
Nhân với .
Bước 1.5.3.1.2
Nhân với .
Bước 1.5.3.1.3
Nhân với .
Bước 1.5.3.1.4
Nhân với .
Bước 1.5.3.2
Cộng .
Bước 1.5.4
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 1.5.5
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.5.5.1
Di chuyển sang phía bên trái của .
Bước 1.5.5.2
Nhân với .
Bước 1.5.5.3
Nhân với .
Bước 1.5.6
Viết lại ở dạng .
Bước 1.5.7
Khai triển bằng cách sử dụng Phương pháp FOIL.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.5.7.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 1.5.7.2
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 1.5.7.3
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 1.5.8
Rút gọn và kết hợp các số hạng đồng dạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.5.8.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.5.8.1.1
Nhân với .
Bước 1.5.8.1.2
Di chuyển sang phía bên trái của .
Bước 1.5.8.1.3
Nhân với .
Bước 1.5.8.2
Cộng .
Bước 1.5.9
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 1.5.10
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.5.10.1
Di chuyển sang phía bên trái của .
Bước 1.5.10.2
Nhân với .
Bước 1.5.10.3
Nhân với .
Bước 1.5.11
Cộng .
Bước 2
Nhân cả hai vế với .
Bước 3
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.1
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.1.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.1.1.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 3.1.1.1.2
Viết lại biểu thức.
Bước 3.1.1.2
Di chuyển .
Bước 3.2
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.1
Nhân với .
Bước 4
Đặt phương trình bằng 0.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Bước 4.2
Trừ khỏi .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.