Đại số Ví dụ

Bước 1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1.1
Viết lại ở dạng .
Bước 1.1.2
Đưa các số hạng dưới dấu căn ra ngoài, giả sử đó là các số thực dương.
Bước 1.1.3
Nhân với .
Bước 1.2
Viết lại ở dạng .
Bước 1.3
Khai triển bằng cách sử dụng Phương pháp FOIL.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.3.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 1.3.2
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 1.3.3
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 1.4
Rút gọn và kết hợp các số hạng đồng dạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.4.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.4.1.1
Nhân với .
Bước 1.4.1.2
Di chuyển sang phía bên trái của .
Bước 1.4.1.3
Nhân với .
Bước 1.4.2
Trừ khỏi .
Bước 1.5
Viết lại ở dạng .
Bước 1.6
Khai triển bằng cách sử dụng Phương pháp FOIL.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.6.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 1.6.2
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 1.6.3
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 1.7
Rút gọn và kết hợp các số hạng đồng dạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.7.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.7.1.1
Nhân với .
Bước 1.7.1.2
Di chuyển sang phía bên trái của .
Bước 1.7.1.3
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.7.1.3.1
Nhân với .
Bước 1.7.1.3.2
Nâng lên lũy thừa .
Bước 1.7.1.3.3
Nâng lên lũy thừa .
Bước 1.7.1.3.4
Sử dụng quy tắc lũy thừa để kết hợp các số mũ.
Bước 1.7.1.3.5
Cộng .
Bước 1.7.1.4
Viết lại ở dạng .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.7.1.4.1
Sử dụng để viết lại ở dạng .
Bước 1.7.1.4.2
Áp dụng quy tắc lũy thừa và nhân các số mũ với nhau, .
Bước 1.7.1.4.3
Kết hợp .
Bước 1.7.1.4.4
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.7.1.4.4.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 1.7.1.4.4.2
Viết lại biểu thức.
Bước 1.7.1.4.5
Tính số mũ.
Bước 1.7.1.5
Nhân với .
Bước 1.7.2
Sắp xếp lại các thừa số của .
Bước 1.7.3
Cộng .
Bước 1.8
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 1.9
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.9.1
Nhân với .
Bước 1.9.2
Nhân với .
Bước 2
Rút gọn bằng cách cộng các số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Kết hợp các số hạng đối nhau trong .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.1
Trừ khỏi .
Bước 2.1.2
Cộng .
Bước 2.2
Di chuyển .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.