Đại số Ví dụ

Bước 1
Rút gọn vế trái .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1.1
Viết lại ở dạng .
Bước 1.1.2
Khai triển bằng cách sử dụng Phương pháp FOIL.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1.2.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 1.1.2.2
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 1.1.2.3
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 1.1.3
Rút gọn và kết hợp các số hạng đồng dạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1.3.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1.3.1.1
Nhân với .
Bước 1.1.3.1.2
Di chuyển sang phía bên trái của .
Bước 1.1.3.1.3
Nhân với .
Bước 1.1.3.2
Trừ khỏi .
Bước 1.1.4
Viết lại ở dạng .
Bước 1.1.5
Khai triển bằng cách sử dụng Phương pháp FOIL.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1.5.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 1.1.5.2
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 1.1.5.3
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 1.1.6
Rút gọn và kết hợp các số hạng đồng dạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1.6.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1.6.1.1
Nhân với .
Bước 1.1.6.1.2
Di chuyển sang phía bên trái của .
Bước 1.1.6.1.3
Nhân với .
Bước 1.1.6.2
Trừ khỏi .
Bước 1.2
Rút gọn biểu thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.2.1
Cộng .
Bước 1.2.2
Di chuyển .
Bước 2
Trừ khỏi .
Bước 3
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Bước 4
Trừ khỏi .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.