Đại số Ví dụ

Tìm đường tròn đi qua (-6,6) với tâm (0,0)
,
Bước 1
Tìm bán kính cho đường tròn. Bán kính là bất kỳ đoạn thẳng nào từ tâm của đường tròn đến bất kỳ điểm nào trên chu vi của nó. Trong trường hợp này, là khoảng cách giữa .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Sử dụng công thức khoảng cách để xác định khoảng cách giữa hai điểm.
Bước 1.2
Thay các giá trị thực tế của các điểm vào công thức khoảng cách.
Bước 1.3
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.3.1
Trừ khỏi .
Bước 1.3.2
Nâng lên lũy thừa .
Bước 1.3.3
Trừ khỏi .
Bước 1.3.4
Nâng lên lũy thừa .
Bước 1.3.5
Cộng .
Bước 1.3.6
Viết lại ở dạng .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.3.6.1
Đưa ra ngoài .
Bước 1.3.6.2
Viết lại ở dạng .
Bước 1.3.7
Đưa các số hạng dưới căn thức ra ngoài.
Bước 2
là một dạng phương trình đường tròn với bán kính và tâm . Trong trường hợp này, và tâm là . Phương trình đường tròn là .
Bước 3
Phương trinh đường tròn là .
Bước 4
Rút gọn phương trình đường tròn.
Bước 5
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.