Đại số Ví dụ

Tìm đường tròn bằng cách tìm các điểm cuối của đường kính
,
Bước 1
Đường kính của một đường tròn là bất kỳ đoạn thẳng nào đi qua tâm của đường tròn và có các điểm cuối nằm trên chu vi của đường tròn. Các điểm cuối đã cho của đường kính là . Tâm của đường tròn là tâm của đường kính, cũng chính là trung điểm giữa . Trong trường hợp này, trung điểm là .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Sử dụng công thức trung điểm để tìm trung điểm của đoạn thẳng.
Bước 1.2
Thay vào các giá trị cho .
Bước 1.3
Cộng .
Bước 1.4
Chia cho .
Bước 1.5
Cộng .
Bước 2
Tìm bán kính cho đường tròn. Bán kính là bất kỳ đoạn thẳng nào từ tâm của đường tròn đến bất kỳ điểm nào trên chu vi của nó. Trong trường hợp này, là khoảng cách giữa .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Sử dụng công thức khoảng cách để xác định khoảng cách giữa hai điểm.
Bước 2.2
Thay các giá trị thực tế của các điểm vào công thức khoảng cách.
Bước 2.3
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.3.1
Trừ khỏi .
Bước 2.3.2
Nâng lên bất kỳ số mũ dương nào sẽ cho .
Bước 2.3.3
Viết ở dạng một phân số với một mẫu số chung.
Bước 2.3.4
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 2.3.5
Trừ khỏi .
Bước 2.3.6
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Bước 2.3.7
Sử dụng quy tắc lũy thừa để phân phối các số mũ.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.3.7.1
Áp dụng quy tắc tích số cho .
Bước 2.3.7.2
Áp dụng quy tắc tích số cho .
Bước 2.3.8
Nâng lên lũy thừa .
Bước 2.3.9
Nhân với .
Bước 2.3.10
Một mũ bất kỳ số nào là một.
Bước 2.3.11
Nâng lên lũy thừa .
Bước 2.3.12
Cộng .
Bước 2.3.13
Viết lại ở dạng .
Bước 2.3.14
Bất cứ nghiệm nào của đều là .
Bước 2.3.15
Rút gọn mẫu số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.3.15.1
Viết lại ở dạng .
Bước 2.3.15.2
Đưa các số hạng dưới dấu căn ra ngoài, giả sử đó là các số thực dương.
Bước 3
là một dạng phương trình đường tròn với bán kính và tâm . Trong trường hợp này, và tâm là . Phương trình đường tròn là .
Bước 4
Phương trinh đường tròn là .
Bước 5
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.