Đại số Ví dụ

Bước 1
Kết hợp mỗi thành phần của các vectơ.
Bước 2
Cộng .
Bước 3
Trừ khỏi .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.