Đại số Ví dụ

Tìm hypebol có: tâm (5,-3), tiêu điểm (-5,-3), đỉnh (4,-3)
, ,
Bước 1
Có hai phương trình tổng quát cho một hyperbol.
Phương trình hyperbol ngang
Phương trình hyperbol dọc
Bước 2
là khoảng cách giữa đỉnh và tâm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Sử dụng công thức khoảng cách để xác định khoảng cách giữa hai điểm.
Bước 2.2
Thay các giá trị thực tế của các điểm vào công thức khoảng cách.
Bước 2.3
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.3.1
Trừ khỏi .
Bước 2.3.2
Nâng lên lũy thừa .
Bước 2.3.3
Nhân với .
Bước 2.3.4
Cộng .
Bước 2.3.5
Nâng lên bất kỳ số mũ dương nào sẽ cho .
Bước 2.3.6
Cộng .
Bước 2.3.7
Bất cứ nghiệm nào của đều là .
Bước 3
là khoảng cách giữa tiêu điểm và tâm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Sử dụng công thức khoảng cách để xác định khoảng cách giữa hai điểm.
Bước 3.2
Thay các giá trị thực tế của các điểm vào công thức khoảng cách.
Bước 3.3
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.3.1
Trừ khỏi .
Bước 3.3.2
Nâng lên lũy thừa .
Bước 3.3.3
Nhân với .
Bước 3.3.4
Cộng .
Bước 3.3.5
Nâng lên bất kỳ số mũ dương nào sẽ cho .
Bước 3.3.6
Cộng .
Bước 3.3.7
Viết lại ở dạng .
Bước 3.3.8
Đưa các số hạng dưới dấu căn ra ngoài, giả sử đó là các số thực dương.
Bước 4
Sử dụng phương trình . Thay cho cho .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Viết lại phương trình ở dạng .
Bước 4.2
Một mũ bất kỳ số nào là một.
Bước 4.3
Nâng lên lũy thừa .
Bước 4.4
Di chuyển tất cả các số hạng không chứa sang vế phải của phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.4.1
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Bước 4.4.2
Trừ khỏi .
Bước 4.5
Lấy căn đã chỉ định của cả hai vế của phương trình để loại bỏ số mũ ở vế trái.
Bước 4.6
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.6.1
Viết lại ở dạng .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.6.1.1
Đưa ra ngoài .
Bước 4.6.1.2
Viết lại ở dạng .
Bước 4.6.2
Đưa các số hạng dưới căn thức ra ngoài.
Bước 4.7
Đáp án hoàn chỉnh là kết quả của cả hai phần dương và âm của đáp án.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.7.1
Đầu tiên, sử dụng giá trị dương của để tìm đáp án đầu tiên.
Bước 4.7.2
Tiếp theo, sử dụng giá trị âm của để tìm đáp án thứ hai.
Bước 4.7.3
Đáp án hoàn chỉnh là kết quả của cả hai phần dương và âm của đáp án.
Bước 5
là một khoảng cách, có nghĩa là nó phải là một số dương.
Bước 6
Hệ số góc của đường thẳng nằm giữa tiêu điểm và tâm xác định xem hyperbol là dọc hay ngang. Nếu hệ số góc là , đồ thị nằm ngang. Nếu hệ số góc không xác định, đồ thị nằm dọc.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1
Hệ số góc bằng sự biến thiên trong chia cho sự biến thiên trong , hoặc thay đổi dọc chia cho thay đổi ngang.
Bước 6.2
Sự biến thiên trong bằng với sự chênh lệch trong tọa độ x (còn được gọi là thay đổi ngang), và sự biến thiên trong bằng với sự chênh lệch trong tọa độ y (còn được gọi là thay đổi dọc).
Bước 6.3
Thay các giá trị của vào phương trình để tìm hệ số góc.
Bước 6.4
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.4.1
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.4.1.1
Nhân với .
Bước 6.4.1.2
Cộng .
Bước 6.4.2
Rút gọn mẫu số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.4.2.1
Nhân với .
Bước 6.4.2.2
Cộng .
Bước 6.4.3
Chia cho .
Bước 6.5
Phương trình tổng quát cho một hyperbol ngang là .
Bước 7
Thay giá trị , , vào để có được phương trình hyperbol .
Bước 8
Rút gọn để tìm phương trình hyperbol cuối cùng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.1
Nhân với .
Bước 8.2
Một mũ bất kỳ số nào là một.
Bước 8.3
Chia cho .
Bước 8.4
Nhân với .
Bước 8.5
Rút gọn mẫu số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.5.1
Áp dụng quy tắc tích số cho .
Bước 8.5.2
Nâng lên lũy thừa .
Bước 8.5.3
Viết lại ở dạng .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.5.3.1
Sử dụng để viết lại ở dạng .
Bước 8.5.3.2
Áp dụng quy tắc lũy thừa và nhân các số mũ với nhau, .
Bước 8.5.3.3
Kết hợp .
Bước 8.5.3.4
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.5.3.4.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 8.5.3.4.2
Viết lại biểu thức.
Bước 8.5.3.5
Tính số mũ.
Bước 8.6
Nhân với .
Bước 9
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.