Đại số Ví dụ

,
Bước 1
Để tìm các thừa số chung của một danh sách các số, tìm các thừa số của từng số.
Bước 2
Tìm các thừa số của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Các thừa số cho là tất cả các số giữa , mà chia hết cho .
Kiểm tra các số ở giữa
Bước 2.2
Tìm cặp thừa số của trong đó .
Bước 2.3
Liệt kê các thừa số của .
Bước 3
Tìm các thừa số của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Các thừa số cho là tất cả các số giữa , mà chia hết cho .
Kiểm tra các số ở giữa
Bước 3.2
Tìm cặp thừa số của trong đó .
Bước 3.3
Liệt kê các thừa số của .
Bước 4
Các thừa số chung là các số xuất hiện trong danh sách thừa số của mỗi số.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.