Đại số Ví dụ

Bước 1
Viết lại ở dạng .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Đưa ra ngoài .
Bước 1.2
Viết lại ở dạng .
Bước 2
Đưa các số hạng dưới căn thức ra ngoài.
Bước 3
Kết quả có thể được hiển thị ở nhiều dạng.
Dạng chính xác:
Dạng thập phân:
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.