Đại số Ví dụ

Bước 1
Viết lại ở dạng .
Bước 2
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 2.2
Chia cho .
Bước 3
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Nhân với .
Bước 3.2
Nhân với .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.