Đại số Ví dụ

,
Bước 1
Thay thế biến bằng trong biểu thức.
Bước 2
Viết lại theo sin và cosin.
Bước 3
Áp dụng góc tham chiếu bằng cách tìm góc có các giá trị lượng giác tương đương trong góc phần tư thứ nhất.
Bước 4
Giá trị chính xác của .
Bước 5
Biểu thức chứa một phép chia cho . Biểu thức không xác định.
Không xác định
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.