Đại số Ví dụ

Bước 1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 2
Nhân.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Nhân với .
Bước 2.2
Nhân với .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.