Đại số Ví dụ

Bước 1
Vế trái không bằng với vế phải , có nghĩa là câu đã cho sai.
Sai
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.