Đại số Ví dụ

Bước 1
Kết hợp các số hạng đối nhau trong .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Cộng .
Bước 1.2
Cộng .
Bước 2
Cộng .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.