Đại số Ví dụ

Bước 1
Để tìm khoảng cho phần đầu tiên, tìm nơi mà phần bên trong của giá trị tuyệt đối không âm.
Bước 2
Giải bất đẳng thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Trừ khỏi cả hai vế của bất đẳng thức.
Bước 2.2
Chia mỗi số hạng trong cho và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Chia mỗi số hạng trong cho .
Bước 2.2.2
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.2.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.2.1.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 2.2.2.1.2
Chia cho .
Bước 2.2.3
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.3.1
Chia cho .
Bước 3
Trong phần nơi mà không âm, loại bỏ giá trị tuyệt đối.
Bước 4
Để tìm khoảng cho phần thứ hai, tìm nơi mà phần bên trong của giá trị tuyệt đối âm.
Bước 5
Giải bất đẳng thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1
Trừ khỏi cả hai vế của bất đẳng thức.
Bước 5.2
Chia mỗi số hạng trong cho và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.2.1
Chia mỗi số hạng trong cho .
Bước 5.2.2
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.2.2.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.2.2.1.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 5.2.2.1.2
Chia cho .
Bước 5.2.3
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.2.3.1
Chia cho .
Bước 6
Trong phần nơi mà âm, loại bỏ giá trị tuyệt đối và nhân với .
Bước 7
Viết ở dạng hàm từng khúc.
Bước 8
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 8.2
Nhân với .
Bước 8.3
Nhân với .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.