Đại số Ví dụ

Bước 1
Để tìm tọa độ của đỉnh, đặt phần bên trong giá trị tuyệt đối bằng . Trong trường hợp này, .
Bước 2
Giải phương trình để tìm tọa độ giá trị tuyệt đối của đỉnh.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Cộng cho cả hai vế của phương trình.
Bước 2.2
Chia mỗi số hạng trong cho và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Chia mỗi số hạng trong cho .
Bước 2.2.2
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.2.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.2.1.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 2.2.2.1.2
Chia cho .
Bước 2.2.3
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.3.1
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.3.1.1
Đưa ra ngoài .
Bước 2.2.3.1.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.3.1.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 2.2.3.1.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 2.2.3.1.2.3
Viết lại biểu thức.
Bước 3
Thay thế biến bằng trong biểu thức.
Bước 4
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1.1
Đưa ra ngoài .
Bước 4.1.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 4.1.3
Viết lại biểu thức.
Bước 4.2
Trừ khỏi .
Bước 4.3
Giá trị tuyệt đối là khoảng cách giữa một số và số 0. Khoảng cách giữa .
Bước 5
Đỉnh trị tuyệt đối là .
Bước 6
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.