Những bài toán phổ biến
Hạng Chủ đề Bài toán Bài toán đã được định dạng
1 Giải Bằng Cách Sử Dụng một Ma Trận Nghịch Đảo x+2y=1 , 4x+5y=13 ,
2 Nhân Các Ma Trận [[1/( căn bậc hai của 17),-4/( căn bậc hai của 17)]][[1/( căn bậc hai của 17)],[-4/( căn bậc hai của 17)]]
3 Tìm Tập Xác Định x+y=3
4 Tìm Tập Xác Định x-y=3
5 Tìm Tập Xác Định y=-2x+3
6 Tìm Tập Xác Định y=2x+1
7 Viết ở dạng một Đẳng Thức Vectơ x=x^2+9x+3 , x=x+2 ,
8 Tìm Tập Xác Định y=2x
9 Tìm Tập Xác Định y=-3x
10 Tìm Tập Xác Định y=3x-2
11 Tìm Tập Xác Định y=4x
12 Tìm Tập Xác Định 3x+2y=6
13 Tìm Ma Trận Đơn Vị 5x5 5
14 Tìm Ma Trận Đơn Vị 6x6 6
15 Tìm Ma Trận Đơn Vị 4x4 4
16 Giải Bằng Cách Sử Dụng một Ma Trận Nghịch Đảo 2x+y=-2 , x+2y=2 ,
17 Giải Bằng Cách Sử Dụng một Ma Trận Nghịch Đảo 4x+4=y , y=6x ,
18 Giải Bằng Cách Sử Dụng một Ma Trận Nghịch Đảo 4x+2=5y-3 , y=3x-1 ,
19 Tìm Phương Tích Của Một Tập Hợp (3,4)
20 Ước Tính căn bậc ba của 216
21 Tìm Phương Tích Của Một Tập Hợp (1,3)
22 Tìm Tập Xác Định 3x-2y=12
23 Tìm Tập Xác Định y=5x+2
24 Tìm Tập Xác Định y=2x-3
25 Tìm Tập Xác Định y=2x-4
26 Tìm Tập Xác Định y=2x+5
27 Tìm Tập Xác Định y=1/2x
28 Tìm Tập Xác Định y=1/2x-3
29 Tìm Tập Xác Định y=2/3x-2
30 Tìm Tập Xác Định x=2y
31 Tìm Tập Xác Định x-2y=2
32 Tìm Tập Xác Định x-2y=6
33 Tìm Tập Xác Định 2y+x
34 Tìm Tập Xác Định 2x+y=0
35 Tìm Tập Xác Định y=5x+6
36 Tìm Tập Xác Định y=x+3
37 Solve Using a Matrix by Elimination y=4x+3x-2 , y=6 ,
38 Xác định nếu Phụ Thuộc Tuyến Tính B={[[-10,2],[5,-2.5]]}
39 Cộng [[2,4],[6,-4]]+[[-3,-7],[20,10]]
40 Xác định nếu Phụ Thuộc Tuyến Tính B={[[-1,2],[0,-2.5]]}
41 Nhân Các Ma Trận [[0,0,1,1],[1,0,1,0],[0,0,0,1],[0,1,0,0]][[0,0,1,1],[1,0,1,0],[0,0,0,1],[0,1,0,0]]
42 Tìm Tập Xác Định y=5x
43 Tìm Tập Xác Định y=7x
44 Tìm Tập Xác Định y=-x-2
45 Tìm Tập Xác Định y=x-2
46 Tìm Tập Xác Định y=x-3
47 Tìm Dạng Ma Trận Hàng Bậc Thang Rút Gọn [[4,-3,1,0],[1,0,-2,0],[-2,1,1,0]]
48 Viết ở dạng một Đẳng Thức Vectơ x+y+z=2 , 4x+5y+z=12 , 2x=-4 , ,
49 Tìm Định Thức [[0,-1,a],[3,-a,1],[1,-2,3]]
50 Tìm Tập Xác Định y=-x+2
51 Tìm Định Thức [[2,5,0],[1,0,-3],[2,-1,2]]
52 Tìm Định Thức [[7,5,0],[4,5,8],[0,-1,5]]
53 Tìm hàm ngược [[1,-3,0,-2],[3,-12,-2,-6],[-2,10,2,5],[-1,6,1,3]]
54 Tìm hàm ngược [[1,2,3],[2,5,7],[3,7,9]]
55 Tìm Dạng Ma Trận Hàng Bậc Thang Rút Gọn [[0,1,5,-4],[1,4,3,-2],[2,7,1,-2]]
56 Tìm Dạng Ma Trận Hàng Bậc Thang Rút Gọn [[1,1,0],[1,0,1],[1,0,1],[2,1,0],[2,1,0]]
57 Tìm Dạng Ma Trận Hàng Bậc Thang Rút Gọn [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]]
58 Tìm Dạng Ma Trận Hàng Bậc Thang Rút Gọn [[7,8]]
59 Tìm Tập Xác Định 2x+y=1
60 Viết ở dạng một Đẳng Thức Vectơ 2x+y=-2 , x+2y=2 ,
61 Tìm Tập Xác Định x-2y=4
62 Tìm Tập Xác Định x-y=-1
63 Tìm Tập Xác Định x+y=5
64 Tìm Tập Xác Định x=-3y-8
65 Tìm Tập Xác Định x=-2y-8
66 Tìm Tập Xác Định x+y=6
67 Tìm Tập Xác Định x+y=4
68 Tìm Tập Xác Định x+2y=4
69 Tìm Tập Xác Định x+y
70 Tìm Tập Xác Định y=7x+9
71 Tìm Tập Xác Định y=1/2x-5
72 Tìm Tập Xác Định y=1/2x+2
73 Tìm Tập Xác Định y=1/2x+3
74 Tìm Tập Xác Định x-y=-3
75 Tìm Tập Xác Định x-y=4
76 Tìm Tập Xác Định y=-2x
77 Tìm Tập Xác Định y=-2x+1
78 Tìm Tập Xác Định y=2^(x+9)
79 Tìm Tập Xác Định y=10-x^2
80 Tìm Tập Xác Định y=2x-6
81 Tìm Tập Xác Định y=-2x-3
82 Tìm Tập Xác Định y=3x-8
83 Tìm Tập Xác Định y=3x
84 Tìm Tập Xác Định y=-3x+1
85 Tìm Tập Xác Định y=4x+3
86 Tìm Tập Xác Định y=3x-4
87 Tìm Tập Xác Định y=4x-2
88 Tìm Tập Xác Định y=-6x
89 Tìm Tập Xác Định y=x-4
90 Tìm Tập Xác Định 7 căn bậc bốn của 567y^4
91 Tìm Tập Xác Định c=5/9*(f-32)
92 Tìm Tập Xác Định f=9/5c+32
93 Ước Tính căn bậc hai của 4
94 Tìm Dạng Ma Trận Hàng Bậc Thang Rút Gọn [[-6,7],[2,6],[-4,1]]
95 Tìm Các Trị Riêng [[2,1],[3,2]]
96 Tìm Các Trị Riêng [[4,0,1],[2,3,2],[49,0,4]]
97 Tìm Phương Tích Của Một Tập Hợp A=(2,3,4,5)
98 Tìm Số Các Yếu Tố Trong Một Tập Hợp (2,1)
99 Giải Bằng Cách Sử Dụng một Ma Trận Nghịch Đảo -3x-4y=2 , 8y=-6x-4 ,
100 Giải Bằng Cách Sử Dụng một Ma Trận Nghịch Đảo 2x-5y=4 , 3x-2y=-5 ,
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.