Những bài toán phổ biến
Hạng Chủ đề Bài toán Bài toán đã được định dạng
1 Tìm Số Cách 7 chọn 3
2 Tìm Số Cách 8 chọn 3
3 Tìm Số Cách 5 chọn 2
4 Tìm Số Cách 4 chọn 2
5 Tìm Số Cách 8 chọn 4
6 Tìm Số Cách 10 chọn 3
7 Tìm Số Cách 7 chọn 4
8 Tìm Số Cách 6 chọn 3
9 Tìm Số Cách 9 chọn 3
10 Tìm Số Cách 3 chọn 2
11 Tìm Số Cách 6 chọn 4
12 Tìm Số Cách 5 chọn 4
13 Tìm Số Cách 7 hoán vị 3
14 Tìm Số Cách 7 chọn 2
15 Tìm Số Cách 10 chọn 5
16 Tìm Số Cách 10 chọn 6
17 Tìm Số Cách 13 chọn 5
18 Tìm Số Cách 3 chọn 3
19 Tìm Số Cách 4 chọn 1
20 Tìm Số Cách 4 chọn 4
21 Tìm Số Cách 5 chọn 1
22 Tìm Số Cách 6 hoán vị 3
23 Tìm Số Cách 8 chọn 5
24 Tìm Số Cách 9 hoán vị 4
25 Tìm Số Cách 13 chọn 3
26 Tìm Số Cách 12 chọn 2
27 Tìm Số Cách 12 chọn 4
28 Tìm Số Cách 12 chọn 3
29 Tìm Số Cách 9 chọn 5
30 Tìm Số Cách 9 chọn 2
31 Tìm Số Cách 7 chọn 5
32 Tìm Số Cách 6 hoán vị 6
33 Tìm Số Cách 8 hoán vị 5
34 Tìm Số Cách 8 hoán vị 3
35 Tìm Số Cách 7 hoán vị 5
36 Tìm Số Cách 52 chọn 5
37 Tìm Số Cách 5 hoán vị 3
38 Tìm Số Cách 12 chọn 5
39 Tìm Số Cách 3 chọn 1
40 Tìm Số Cách 11 chọn 5
41 Tìm Số Cách 10 chọn 2
42 Tìm Số Cách 15 chọn 3
43 Tìm Số Cách 52 chọn 4
44 Tìm Số Cách 9 chọn 4
45 Tìm Số Cách 9 hoán vị 3
46 Tìm Số Cách 7 hoán vị 4
47 Tìm Số Cách 7 hoán vị 2
48 Tìm Số Cách 11 chọn 4
49 Tìm Số Cách 11 chọn 2
50 Tìm Số Cách 11 chọn 3
51 Tìm Số Cách 10 hoán vị 5
52 Tìm Số Cách 5 chọn 5
53 Tìm Số Cách 6 chọn 1
54 Tìm Số Cách 8 hoán vị 4
55 Tìm Số Cách 8 chọn 6
56 Tìm Số Cách 13 chọn 4
57 Ước Tính e
58 Tìm Bất Kỳ Phương Trình Nào mà Vuông Góc với Đường Thẳng -7x-5y=7
59 Tìm Số Cách 13 chọn 2
60 Tìm Số Cách 10 hoán vị 2
61 Tìm Số Cách 10 hoán vị 3
62 Tìm Số Cách 10 chọn 7
63 Tìm Số Cách 20 chọn 4
64 Tìm Số Cách 6 hoán vị 4
65 Tìm Số Cách 5 hoán vị 4
66 Tìm Số Cách 6 chọn 5
67 Tìm Số Cách 52 chọn 3
68 Tìm Số Cách 4 chọn 0
69 Tìm Số Cách 9 hoán vị 7
70 Tìm Số Cách 6 chọn 2
71 Tìm Số Cách 5 hoán vị 5
72 Tìm Số Cách 5 hoán vị 2
73 Tìm Số Cách 6 chọn 6
74 Tìm Số Cách 7 chọn 6
75 Tìm Số Cách 8 hoán vị 6
76 Tìm Số Cách 7 hoán vị 7
77 Tìm Số Cách 9 hoán vị 5
78 Tìm Số Cách 2 hoán vị 2
79 Tìm Số Cách 10 chọn 8
80 Tìm Số Cách 12 chọn 7
81 Tìm Số Cách 15 chọn 5
82 Tìm hàm ngược [[1,0,1],[2,-2,-1],[3,0,0]]
83 Tìm Khoảng Biến Thiên 1/4x-7
84 Tìm Số Cách 10 hoán vị 7
85 Tìm Số Cách 12 chọn 6
86 Tìm Số Cách 2 chọn 1
87 Tìm Số Cách 30 chọn 3
88 Tìm Số Cách 9 chọn 6
89 Tìm Số Cách 8 hoán vị 2
90 Tìm Số Cách 7 chọn 1
91 Tìm Số Cách 6 hoán vị 2
92 Tìm Số Cách 4 hoán vị 2
93 Tìm Số Cách 4 hoán vị 3
94 Tìm Số Cách 3 hoán vị 3
95 Tìm Số Cách 46 chọn 6
96 Tìm Số Cách 5 hoán vị 1
97 Tìm Số Cách 52 chọn 7
98 Tìm Số Cách 52 hoán vị 5
99 Tìm Số Cách 9 chọn 1
100 Tìm Số Cách 9 hoán vị 6
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.