Những bài toán phổ biến
Hạng Chủ đề Bài toán Bài toán đã được định dạng
1 Tìm Thể Tích hình cầu (5)
2 Tìm Diện Tích hình tròn (5)
3 Tìm Diện Tích Bề Mặt hình cầu (5)
4 Tìm Diện Tích hình tròn (7)
5 Tìm Diện Tích hình tròn (2)
6 Tìm Diện Tích hình tròn (4)
7 Tìm Diện Tích hình tròn (6)
8 Tìm Thể Tích hình cầu (4)
9 Tìm Diện Tích hình tròn (3)
10 Ước Tính (5/4(424333-10220^2))^(1/2)
11 Tìm Thừa Số Nguyên Tố 741
12 Tìm Thể Tích hình cầu (3)
13 Ước Tính 3 căn bậc hai của 8*3 căn bậc hai của 10
14 Tìm Diện Tích hình tròn (10)
15 Tìm Diện Tích hình tròn (8)
16 Tìm Diện Tích Bề Mặt hình cầu (6)
17 Tìm Thừa Số Nguyên Tố 1162
18 Tìm Diện Tích hình tròn (1)
19 Tìm Chu Vi hình tròn (5)
20 Tìm Thể Tích hình cầu (2)
21 Tìm Thể Tích hình cầu (6)
22 Tìm Diện Tích Bề Mặt hình cầu (4)
23 Tìm Thể Tích hình cầu (7)
24 Ước Tính căn bậc hai của -121
25 Tìm Thừa Số Nguyên Tố 513
26 Ước Tính căn bậc hai của 3/16* căn bậc hai của 3/9
27 Tìm Thể Tích hình hộp (2)(2)(2)
28 Tìm Chu Vi hình tròn (6)
29 Tìm Chu Vi hình tròn (3)
30 Tìm Diện Tích Bề Mặt hình cầu (2)
31 Ước Tính 2 1/2÷22000000
32 Tìm Thể Tích hình hộp (5)(5)(5)
33 Tìm Thể Tích hình hộp (10)(10)(10)
34 Tìm Chu Vi hình tròn (4)
35 Quy đổi sang Phần Trăm 1.7
36 Ước Tính (5/6)÷(4/1)
37 Ước Tính 3/5+3/5
38 Ước Tính f(-2)
39 Quy đổi sang Phép Biểu Diễn Thường 5*10^2
40 Tìm Diện Tích hình tròn (12)
41 Tìm Thể Tích hình hộp (3)(3)(3)
42 Tìm Thể Tích hình hộp (4)(4)(4)
43 Tìm Thể Tích hình cầu (12)
44 Ước Tính -1^2-4*-1+2
45 Tìm Thừa Số Nguyên Tố 228
46 Ước Tính 0+0
47 Tìm Diện Tích hình tròn (9)
48 Tìm Chu Vi hình tròn (8)
49 Tìm Chu Vi hình tròn (7)
50 Tìm Thể Tích hình cầu (10)
51 Tìm Diện Tích Bề Mặt hình cầu (10)
52 Tìm Diện Tích Bề Mặt hình cầu (7)
53 Xác định nếu là Số Nguyên Tố hoặc Hợp Số 5
54 Quy đổi sang Phần Trăm 3/9
55 Tìm Các Thừa Số Có Thể 8
56 Ước Tính (-2)^3*(-2)^9
57 Ước Tính 35÷0.25
58 Ước Tính (-9)^5
59 Ước Tính pi*2^2
60 Quy đổi thành một Phân Số Tối Giản 2 1/4
61 Tìm Diện Tích Bề Mặt hình cầu (12)
62 Tìm Thể Tích hình cầu (1)
63 Tìm Chu Vi hình tròn (2)
64 Tìm Thể Tích hình hộp (12)(12)(12)
65 Cộng 2+2=
66 Tìm Diện Tích Bề Mặt hình hộp (3)(3)(3)
67 Ước Tính căn bậc năm của 6* căn bậc sáu của 7
68 Ước Tính 7/40+17/50
69 Tìm Thừa Số Nguyên Tố 1617
70 Ước Tính 27-( căn bậc hai của 89)/32
71 Ước Tính 9÷4
72 Ước Tính 2+ căn bậc hai của 21
73 Ước Tính -2^2-9^2
74 Ước Tính 1-(1-15/16)
75 Quy đổi thành một Phân Số Tối Giản 8
76 Ước Lượng 656-521
77 Ước Tính 3 1/2
78 Ước Tính -5^-2
79 Ước Tính 4-(6)/-5
80 Ước Tính 3-3*6+2
81 Tìm Diện Tích Bề Mặt hình hộp (5)(5)(5)
82 Tìm Diện Tích Bề Mặt hình cầu (8)
83 Tìm Diện Tích hình tròn (14)
84 Quy đổi thành một Số Thập Phân 11/5
85 Ước Tính 3 căn bậc hai của 12*3 căn bậc hai của 6
86 Ước Tính (11/-7)^4
87 Ước Tính (4/3)^-2
88 Ước Tính 1/2*3*9
89 Ước Tính 12/4-17/-4
90 Ước Tính 2/11+17/19
91 Ước Tính 3/5+3/10
92 Ước Tính 4/5*3/8
93 Ước Tính 6/(2(2+1))
94 Rút gọn căn bậc hai của 144
95 Quy đổi thành một Phân Số Tối Giản 725%
96 Quy đổi thành một Phân Số Tối Giản 6 1/4
97 Ước Tính 7/10-2/5
98 Ước Tính 6÷3
99 Ước Tính 5+4
100 Ước Tính căn bậc hai của 12- căn bậc hai của 192
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.