compound bar graph

A bar graph that compares two or more quantities simultaneously.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.