composite

A natural number that is not prime.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.