complementary angles

Two angles whose sum is .
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.