complement set

A set whose elements do not belong to a given set.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.