compatible numbers

Numbers that are easy to manipulate mentally. Example: , .
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.