compass

An instrument used for drawing circles, describing circles, or measuring distances. Consists of two hinged, movable legs.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.