commutative property of multiplication

Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.