commutative property of addition

Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.