common multiple

A multiple of two or more numbers.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.