common factor

A factor of two or more numbers.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.