common denominator

A denominator shared by two or more fractions.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.