commission

Earnings based on the amount of total sales.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.