combine

To join, or bring together.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.