collinear

Points are collinear if they lie on the same line.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.