coefficient

A constant that multiplies a variable.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.