circle graph

A pictorial way of displaying how an entire thing, represented by the circle's interior, is distributed.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.