circle

A figure whose points are all equidistant from a fixed point.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.