chord

A line segment that connects two points on a curve.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.