change of base formula

If , , and are positive, , and , then: .
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.