central angle

An angle that has its vertex at the center of a circle.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.