centi-

In the metric system, a prefix meaning hundredth.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.