center of rotation

The point around which an object is rotated.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.