census

Information gathered from all people in a population.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.