cation

An ion with more protons than electrons.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.