cardinal number

A whole number, used to answer the question how many?
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.