capacity

The amount a container holds.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.