addition

Calculating a sum by adding two or more numbers.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.