calculate

To compute or simplify.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.